Lietošanas noteikumi

Lūdzam rūpīgi izlasīt šos pirkuma līguma noteikumus (šeit un turpmāk tekstā – Noteikumi), pirms tiek apmeklēta vietne www.kontinents.lv (šeit un turpmāk – Vietne) un izmantoti tās pakalpojumi. Portāls pieder SIA Apgāds Kontinents (šeit un turpmāk – Grāmatnīca).

Apmeklējot un izmantojot mūsu pakalpojumus, lietotājs iepazīstas un piekrīt šiem noteikumiem. Šie noteikumi attiecas uz visiem Vietnes apmeklētājiem un lietotājiem. Ja lietotājs nepiekrīt šiem noteikumiem, tad lietotājs nedrīkst izmantot mūsu Vietni.

Pirkumi

Ar Grāmatu tiek saprasta pircēja izvēlētā grāmata elektroniskā vai papīra formātā (šeit un turpmāk Grāmata).

Veicot pirkumu (šeit un turpmāk – Pirkums) mūsu Vietnē, lietotājam ir jānorāda attiecīgā informācija, kas nepieciešama Pirkuma veikšanai, piemēram (un ne tikai), bankas kartes numurs un derīguma termiņš, adrese un piegādes informācija.

Lietotājs apstiprina, ka lietotājam ir tiesības izmantot bankas karti vai citus maksājuma veidus, lai veiktu Pirkumu, un ka norādītā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga.

Nodrošinot šo informāciju, lietotājs Pirkuma izpildei sniedz atļauju nodot informāciju trešajām pusēm.

Mēs paturam tiesības atteikt vai atcelt lietotāja Pirkumu jebkurā laikā, šādu (bet ne tikai) iemeslu dēļ: Grāmatas pieejamība, kļūdas Grāmatas aprakstā, kļūdas lietotāja pasūtījumā vai jebkuri citi iemesli. Mums ir tiesības atteikt vai atcelt lietotāja Pirkumu, ja mums rodas aizdomas par nelegālām darbībām no lietotāja puses. Mums ir tiesības atteikt vai atcelt lietotāja Pirkumu, neatklājot atteikuma iemeslu.

Pieejamība, kļūdas un neprecizitātes

Mēs regulāri atjaunojam savu Grāmatu piedāvājumu. Grāmatas, kas pieejamas mūsu Vietnē, var saturēt neprecīzu vai nepareizu aprakstu, vai ir iespējama kavēšanās aktuālās informācijas atjaunošanai Vietnē un trešo pušu vietnēs, kur tiek reklamētas mūsu Grāmatas. Mēs veiksim visas nepieciešamās darbības, lai nekavējoties atjaunotu jebkuru informāciju.

Lietotāja reģistrēšanās

Reģistrējoties Pirkumam, lietotājam jānorāda personīgā informācija, kurai jābūt precīzai, pilnīgai un aktuālai. Mēs paturam tiesības dzēst lietotāja reģistrāciju bez paskaidrojuma.

Lietotājs ir atbildīgs par paroles drošību, kas tiek izmantota, reģistrējoties Portālā vai citās aktivitātēs, neatkarīgi no tā, vai tas tiek darīts Portālā vai trešo pušu vietnēs.

Lietotājs piekrīt neizpaust paroli trešajām pusēm. Lietotājam ir pienākums nekavējoties ziņot, tiklīdz ir zināms par drošības pārkāpumiem un neautorizētas piekļuves faktu.

Lietotājam nav atļauts izmantot kā lietotāja vārdu kādas citas personas vai organizācijas vārdu bez juridiska pamatojuma, kā arī nedrīkst izmantot aizskarošus, vulgārus un nepiedienīgus vārdus.

Intelektuālais īpašums

Vietne un tās oriģinālais saturs, funkcijas un iespējas pieder SIA Apgāds Kontinents. Portāls ir preču zīme un patents un ir aizsargāts ar Latvijas Republikas likumiem un citu valstu likumiem. Mūsu preču zīme un jebkura veida vizuālais Produktu izskats nedrīkst tikt lietots bez rakstiskas SIA Apgāds Kontinents atļaujas.

Saites uz citām vietnēm

Mūsu Vietnē ir saites uz trešo pušu vietnēm vai pakalpojumiem, kas nepieder SIA Apgāds Kontinents.

Lietotājs piekrīt, ka SIA Apgāds Kontinents neuzņemas atbildību par trešo pušu vietnēm, pakalpojumiem, saturu, privātuma politiku vai darbībām. Pirms trešo pušu vietņu izmantošanas mēs iesakām iepazīties ar šo vietņu privātuma noteikumiem.

Dzēšana

Mēs varam nekavējoties dzēst vai bloķēt reģistrētu lietotāju bez iepriekšēja brīdinājuma vai atļaujas, ja mums tas liekas atbilstoši, kā arī šo noteikumu pārkāpumu gadījumā.

Dzēšot lietotāja profilu, lietotājam tiek ierobežota Vietnes lietošana. Ja lietotājs vēlas pats dzēst savu reģistrāciju, pietiek ar Vietnes izmantošanas pārtraukšanu.

Atbildība

SIA Apgāds Kontinents, tā vadītāji, darbinieki, partneri, aģenti, piegādātāji un citas saistītās personas nav atbildīgi par tiešiem, netiešiem, tīšu vai apstākļu sakritības dēļ radītiem zaudējumiem, tai skaitā par peļņas zudumu, datu zudumu vai citiem zaudējumiem, kas radušies: (i) lietotāja pieejamības vai nepieejamības Vietnē dēļ; (ii) jebkuru trešo pušu darbības vai satura dēļ; (iii) jebkuras informācijas, kas iegūta no Vietnes, dēļ; (iv) nereģistrētas informācijas vai saziņas informācijas izmantošanas dēļ, kas iekļauj sevī tādu informāciju (bet ne tikai) kā: garantija, līgumi, vienošanās vai jebkurš cits juridisks dokuments neatkarīgi no tā, vai lietotājs ir mūs informējis par šādiem potenciāliem zaudējumiem vai zaudējuma iespēju.

Atruna

Lietotājs uzņemas atbildību par Vietnes lietošanu. Vietnē ievietotā informācija var mainīties, tādēļ šī informācija tiek sniegta kā "TĀDA, KĀ IR" un "KĀDA PIEEJAMA". SIA Apgāds Kontinents, tās kontrolētās organizācijas, partneri un pārstāvji negarantē un neuzņemas atbildību par: a) Vietnes darbības nepārtrauktamību, drošību vai pieejamību jebkurā laikā un vietā; b) kļūdu vai defektu labojumiem; c) vīrusu vai citu ļaunprātīgu programmu iespējamību; d) Vietnes atbilstību lietotāja vajadzībām. SIA Apgāds Kontinents neuzņemas atbildību un neatbild ne par vienu iespējamu bojājumu vai vīrusu jūsu datorierīcē vai citā īpašumā, kurš radies pēc piekļuves tīmekļa vietnei vai tās lietojuma rezultātā, vai pārsūtot materiālus, datus, video vai audio materiālus no šīs tīmekļa vietnes vai kura izcelsmes vieta ir šī tīmekļa vietne.

Likumi

Šie noteikumi tiek regulēti un īstenoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Likumu izmaiņu gadījumā, ja kāds no Noteikumu punktiem nonāk pretrunā ar likumu, citi Noteikumu punkti saglabā savu juridisko spēku. Ja mēs neesam īstenojuši kādu no šī Noteikuma punktiem, tas nenozīmē atteikšanos no tiesībām vai šiem Noteikumiem. Šie Noteikumi aptver visu Pirkuma līgumu starp Vietni un lietotāju un ietver sevī jebkuras Vietnes veiktās izmaiņas.

Izmaiņas

Mēs paturam tiesības papildināt vai veikt izmaiņas Pirkuma līgumā jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem.

Turpinot izmantot mūsu Vietni pēc izmaiņu stāšanās spēkā, lietotājs piekrīt atjaunotajiem Noteikumiem. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumu izmaiņām, lūgums pārstāt lietot Vietni.

Kontakti

Ja rodas kādi jautājumi saistībā ar šiem Noteikumiem, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz info@kontinents.lv

Personas datu aizsardzība

Apgāds Kontinents (turpmāk tekstā - mēs) apstrādā portāla www.kontinents.lv (turpmāk tekstā – Vietne) lietotāju personas datus, un šie noteikumi nosaka lietotāju tiesības.

Mēs nepārdosim, neiznomāsim un citādi neatklāsim lietotāja personas datus trešajām personām, ja vien tas nav īpaši norādīts tālāk.

Mēs izmantosim lietotāja personīgo informāciju tikai tam, lai nodrošinātu un uzlabotu Vietnes darbību.

Izmantojot mūsu Vietni, lietotājs piekrīt datu ievākšanai un apstrādei saskaņā ar šiem privātuma noteikumiem.

Personas datu ievākšana, apstrāde un dzēšana tiek īstenota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) regulu, Latvijas Republikas likumiem un šiem privātuma noteikumiem.

Datu ievākšana un informācijas izmantošana

Izmantojot mūsu Vietni, lietotājam var tikt lūgts sniegt mums konkrētu personīgo informāciju, kas tiks izmantota, lai identificētu lietotāju. Šāda informācija varētu būt, piemēram, e-pasts, vārds, uzvārds, telefona numurs un adrese.

Ievāktie dati

Mēs apkopojam datus (šeit un turpmāk ''Ievāktie dati'') par ierīcēm, kuras lietotājs lieto, lai piekļūtu Vietnei (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, mobilo sakaru operators, IP adrese, pieslēgšanās laiks un ilgums). Papildus mēs saņemam informāciju no trešo pušu tīmekļa vietnēm, lietotnēm un mobilajām lietotnēm, kuras lietotājs izmanto (piemēram, Google Analytics, kas ievāc, analizē un apkopo datus, kuri tiek izmantoti, lai uzlabotu Vietnes darbību). Trešo pušu izmantotajiem pakalpojumiem varētu būt pašiem savi privātuma noteikumi, kuros ir minēts, kā viņi apstrādā informāciju un datus.

Sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietojamību. Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, lietotājs sniedz tam piekrišanu.

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras rada tīmekļa vietne un kuras tiek uzglabātas lietotāja ierīcē, kad viņš apmeklē mūsu tīmekļa vietni. Lietotāja izmantotā pārlūkprogramma izmanto sīkdatnes, lai nosūtītu informāciju atpakaļ uz tīmekļa vietni katrā nākamajā apmeklējuma reizē, lai tīmekļa vietne varētu atpazīt lietotāju un atcerēties lietotāja izvēles. Tādā veidā katrs nākamais apmeklējums būs vieglāks un Vietne – noderīgāka. Ierīces pārlūkā ir iespējams mainīt uzstādījumus, kas novērš sīkdatņu izmantošanu, taču, ja lietotājs atsakās no to lietošanas, tad, iespējams, tiks ierobežota Vietnes funkciju izmantošana.

Servisa nodrošinātāji

Iespējams, mēs piesaistīsim trešās puses pakalpojumus, kas nodrošinās mūsu Vietnes darbību, piekļuvi mūsu Vietnei, sniegs pakalpojumus, saistītus ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, vai palīdzēs apstrādāt mūsu portāla datus un portāla izmantošanas paradumus.

Trešo pušu pārstāvjiem tiks sniegta piekļuve lietotāja personīgai informācijai tikai tāpēc, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu izpildi, un dati netiks izmantoti trešo pušu personīgajās interesēs.

Komunikācija

Mēs varam izmantot lietotāja personīgo informāciju, lai izsūtītu informatīvos e-pastus, mārketinga vai reklāmas materiālus vai jebkuru citu informāciju, kas mūsu ieskatos varētu būt attiecināma uz lietotāju un lietotājam interesanta.

Lietotājs var atteikties no atsevišķas vai visas izsūtāmās informācijas, sekojot saitei e-pastā vai sazinoties ar mums.

Atbilstība likumiem

Lietotāja informācija tiks atklāta tikai tad, ja tā tiks pieprasīta saskaņā ar likumiem vai varas iestādēm, un tikai tad, ja mūsu ieskatā tas būs nepieciešams un atbilstoši likumiem un tas tiks pieprasīts ar varas iestāžu pārstāvību, vai arī lai saglabātu mūsu portāla drošību un konfidencialitāti.

Biznesa darījumi

Ja Apgāds Kontinents apvienosies ar kādu citu uzņēmumu vai tiks pārdots - lietotāja personīgie dati var tikt nodoti biznesa ietvaros. Lietotājs tiks brīdināts pirms informācijas pārnešanas un kļūs par jaunās privātuma politikas daļu.

Drošība

Lietotāja personīgās informācijas drošība mums ir būtiska, taču jāņem vērā, ka neviena no datu nodošanas metodēm internetā vai elektroniskā datu uzglabāšana nav 100% droša. Lai gan mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemtās metodes personīgo datu aizsardzībai, mēs nevaram garantēt to pilnīgu drošību.

Starptautiskā datu nodošana

Lietotāja dati, arī personīgā informācija, var tikt nodoti un uzglabāti serveros ārpus lietotāja valsts, provinces, reģiona vai citas teritoriālās jurisdikcijas, kur drošības likumi var atšķirties no lietotāja valsts likumiem.

Ja lietotājs uzturas ārpus Latvijas un nolemj nodot personīgo informāciju datu apstrādei mūsu rīcībā, lietotājam jāņem vērā, ka tā tiks nodota Latvijā, kur notiek datu apstrāde.

Piekrītot šiem noteikumiem sniegt informāciju, lietotājs piekrīt datu nodošanai.

Saites uz citām vietnēm

Mūsu Vietne var ietvert saites uz citiem portāliem, kas nav mūsu pārraudzībā. Ja lietotājs noklikšķina kursoru uz trešo pušu saitēm, viņš tiek novadīts uz attiecīgo vietni. Mēs iesakām iepazīties ar šo vietņu privātuma noteikumiem.

Mēs nekontrolējam un neuzņemamies juridisko atbildību par citu vietņu saturu un privātuma noteikumiem.

Bērnu privātums

Mūsu Portāls nav paredzēts personām līdz 16 gadu vecumam (turpmāk tekstā - Bērni).

Mēs tīši neievācam Bērnu personīgo informāciju. Ja mūsu Portālu ir lietojis Bērns, tad Bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir lūgums sazināties ar mums. Ja mēs uzzināsim, ka mūsu rīcībā ir Bērna personīgā informācija bez vecāku vai likumisko pārstāvju piekrišanas, mēs veiksim attiecīgās darbības, lai šādu informāciju dzēstu no saviem serveriem un datubāzēm.

Privātuma politikas izmaiņas

Mēs paturam tiesības atjaunot privātuma noteikumus. Izmaiņas tiks publicētas Vietnes sadaļā “Noteikumi” un “Personas datu aizsardzība”.

Mēs aicinām iepazīties ar privātuma noteikumiem un izmaiņām regulāri.

Izmaiņas stājas spēkā kopš to publicēšanas datuma Vietnē.

Kontakti

Ja rodas kādi jautājumi saistībā ar šiem noteikumiem, lūgums sazināties, rakstot uz info@kontinents.lv.

E-grāmatu lasīšana

Lai Apgāda Kontinents tīmekļa vietnē iegādātos e-grāmatas, vispirms iesakām reģistrēties (tas atvieglos jūsu darbības turpmākajos pirkumos) un iepazīties ar e-grāmatnīcas lietošanas noteikumiem. Tīmekļa vietnes sadaļā “E-grāmatas” jāizvēlas e-grāmata, jānospiež “Pirkt” un jāapmaksā pirkums. Pēc pirkuma apmaksas būs pieejams nopirktās e-grāmatas fails PDF formātā. Lai sāktu lasīt e-grāmatu, nepieciešams saglabāt (lejupielādēt) šo failu 48 stundu laikā un pievienot e-grāmatu lasīšanas programmām vai lietotnēm, kas ir pieejamas bez maksas. Atverot e-grāmatu lasīšanas lietotni, lejupielādētā e-grāmata parādīsies automātiski. Ja tā nenotiek, tad jāatver e-grāmatu lasīšanas lietotne un tās bibliotēkā jāpievieno ierīcē lejupielādētais e-grāmatas fails.

E-grāmatas ir aizsargātas ar sociālo DRM (Digital Rights Management), tās ir PDF formātā. Tas nozīmē, ka e-grāmatu ir iespējams izdrukāt un e-grāmatas datne ir iezīmēta ar pircēja personiskajiem datiem – vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi. Šo e-grāmatu lasīšanai var izmantot jebkuru programmatūru, kas atbalsta PDF formātu. E-grāmatas šajos formātos ir iespējams lasīt lielākajā daļā e-grāmatas lasīšanas ierīču.

E-grāmatas lietošanas noteikumi

I E-grāmatnīcas vietnes lietotāja reģistrācijas noteikumi

 1. Lai veiktu e-grāmatas iegādi interneta veikala vietnē - http://www.kontinents.lv (turpmāk - tiešsaistes veikala vietne), lietotājam ir jāreģistrējas kā interneta veikala vietnes lietotājam.
 2. Par E-grāmatnīcas vietnes lietotāju var reģistrēties fiziska persona, kurai ir rīcībspēja saskaņā ar Latvijas normatīvajiem tiesību aktiem.
 3. Persona reģistrējas par E-grāmatnīcas vietnes lietotāju, automātiski slēdz līgumu par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu. Par minēto faktu persona tiek informēta, nosūtot uz tās reģistrācijas laikā norādīto elektroniskā pasta adresi attiecīgu apstiprinājumu.
 4. Reģistrējoties par E-grāmatnīcas vietnes lietotāju persona apliecina, ka viņai nav tiesisku šķēršļu un viņa vēlas noslēgt ar E-grāmatnīcu turpmāk minēto līgumu par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu.
 5. Pirms reģistrēties par E-grāmatnīcas vietnes lietotāju, personai ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem. Nosūtot E-grāmatnīcai aizpildītu lietotāja reģistrācijas formu, persona apliecina, ka viņa ir pilnībā iepazinusies ar šiem noteikumiem, šie noteikumi personai ir saprotami, tie personu apmierina un persona tiem piekrīt, kā arī turpmāk tie tiks pildīti pienācīgā kārtā.
 6. E-grāmatnīcai ir tiesības atteikties reģistrēt personu kā E-grāmatnīcas vietnes lietotāju, kā arī E-grāmatnīcai ir tiesības atteikties noslēgt ar personu līgumu par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu, ja personas reģistrācijai un attiecīgā līguma noslēgšanai ir tiesiski šķēršļi.
 7. Nekas šajos E-grāmatnīcas lietotāja reģistrācijas noteikumos nav iztulkojams kā E-grāmatnīcas oferte noslēgt līgumu. Persona, reģistrējoties kā E-grāmatnīcas vietnes lietotājs, izsaka oferti E-grāmatnīcai noslēgt ar E-grāmatnīcu līgumu par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu.

  II E-grāmatnīcas vietnes lietotāja reģistrācijas noteikumi, lietotājam reģistrējoties ar trešo personu sistēmu lietotāja kontu

 1. Lai persona iegūtu tiesības veikt pirkumus un saņemt pakalpojumus E-grāmatnīcas interneta vietnē – http://www.kontinents.lv, (turpmāk – E-grāmatnīcas vietne) tai jāreģistrējas par E-grāmatnīcas vietnes lietotāju.
 2. E-grāmatnīcas vietnē ir iespējams reģistrēties ar trešo personu sistēmu: Facebook, Twitter, Draugiem, lietotāju kontiem (turpmāk – Trešo personu sistēmu lietotāju konts).
 3. Pirmo reizi reģistrējoties E-grāmatnīcas vietnē ar Trešo personu sistēmu lietotāja kontu, persona apliecina, ka viņa ir fiziska persona, kurai ir rīcībspēja saskaņā ar Latvijas normatīvajiem tiesību aktiem, ka viņai nav tiesisku šķēršļu noslēgt un viņa vēlas noslēgt ar E-grāmatnīcu turpmāk minēto līgumu par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu un ka viņa ir pilnībā iepazinusies ar šiem noteikumiem, šie noteikumi personai ir saprotami, tie personu apmierina un persona tiem piekrīt, kā arī turpmāk tie tiks pildīti pienācīgā kārtā. Persona kļūst par E-grāmatnīcas vietnes lietotāju brīdī, kad viņa pirmo reizi reģistrējas E-grāmatnīcas vietnē ar Trešo personu sistēmu lietotāja kontu (turpmāk – Lietotājs). SIA „Apgāds Kontinents”, ir tiesības atteikties reģistrēt personu kā E-grāmatnīcas vietnes lietotāju, kā arī E-grāmatnīcai ir tiesības atteikties noslēgt ar personu līgumu par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu, ja personas reģistrācijai un attiecīgā līguma noslēgšanai ir tiesiski šķēršļi.
 4. Lietotājam ir pienākums nekavējoties aizpildīt E-grāmatnīcas vietnes Lietotāja profila formu.
 5. gums par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu starp Lietotāju un E-grāmatnīcu tiek noslēgts brīdī, kad Lietotājs tiek reģistrēts E-grāmatnīcas datu apstrādes sistēmā.
 6. Nekas šajos E-grāmatnīcas vietnes lietotāja reģistrācijas noteikumi, lietotājam reģistrējoties ar trešo personu sistēmu lietotāju kontiem, nav iztulkojams kā E-grāmatnīcas oferte noslēgt līgumu. Persona, reģistrējoties kā E-grāmatnīcas vietnes lietotājs, izsaka oferti E-grāmatnīcai noslēgt ar E-grāmatnīcu līgumu par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu.

  III Līgums par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu

 1. SIA „Apgāds Kontinents, vienotais reģistrācijas numurs: 40003556458, juridiskā adrese: Eljaas 17, Rīga, LV-1015, Latvija, turpmāk – E-grāmatnīca, no vienas puses, un persona, kura ir reģistrējusies E-grāmatnīcas interneta vietnē – http://www.kontinents.lv, (turpmāk vietne – E-grāmatnīcas vietne; turpmāk persona – Lietotājs) no otras puses, turpmāk – Puse, atsaucoties uz vienu no šā līguma slēdzējiem, un – Puses, atsaucoties uz abiem no šā līguma slēdzējiem kopā, vienojas par turpmāk izklāstītajiem noteikumiem, kuri regulē E-grāmatnīcas vietnes lietošanu un E-grāmatnīcas un Lietotāja tiesiskās attiecības, kas izriet no pirkumiem un pakalpojumu sniegšanas E-grāmatnīcas vietnē (turpmāk – Līgums).
 2. Lietotājs ar šo Līgumu iegūst tiesības veikt E-grāmatnīcas vietnē iekļauto poligrāfiskā formā izdoto grāmatu (turpmāk – Grāmatas) pirkumus, un par atlīdzību saņemt atļauju E-grāmatnīcas vietnē iekļauto digitālā formā izdoto grāmatu (turpmāk – E-grāmatas) personiskai lietošanai saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.
 3. Lai nopirktu Grāmatu vai iegūtu E-grāmatas lietošanas atļauju saskaņā ar šā Līguma noteikumiem, Lietotājs veic attiecīgo pasūtījumu un tā apmaksu. Lietotājs veic pasūtījumu, spiežot E-grāmatnīcas vietnē pogu “PIRKT” un izpildot turpmākās E-grāmatnīcas vietnes prasītās darbības, tai skaitā ievadot maksājuma kartes datus (turpmāk – Pasūtījums). Izdarot Pasūtījumu, Lietotājs apņemas veikt tā apmaksu.
 4. Katru reizi, izdarot Pasūtījumu, Lietotājs izsaka E-grāmatnīcai oferti noslēgt Grāmatas pirkuma līgumu vai izsniegt E-grāmatas lietošanas atļauju saskaņā ar Pasūtījumu un šā Līguma noteikumiem. Izvērtējot Lietotāja izteikto oferti un no Lietotāja bankas saņemto informāciju par Lietotāja finansiālajām iespējām veikt norēķinus par Pasūtījumu ar Lietotāja norādīto bankas norēķinu karti, E-grāmatnīca apstiprina vai noraida attiecīgo darījumu. Ja attiecīgais darījums ir apstiprināts, E-grāmatnīca nosūta uz Lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi atbilstošu ziņu.
 5. Par katru apstiprināto darījumu E-grāmatnīca nosūta Lietotājam darījumu apliecinošu dokumentu.
 6. Grāmatas un E-grāmatas raksturojums un cena eiro ( ieskaitot visus nodokļus) tiek norādīta E-grāmatnīcas vietnē, un Lietotājam ir tiesības ar to iepazīties pirms katra Pasūtījuma. E-grāmatnīcai ir tiesības vienpusēji mainīt Grāmatu un E-grāmatu cenas jebkurā brīdī. E-grāmatnīcas apstiprinātajiem darījumiem cenu izmaiņas nav pieļaujamas, un Lietotājs pērk Grāmatu vai saņem E-grāmatas lietošanas atļauju par cenu, kāda E-grāmatnīcas vietnē tika norādīta attiecīgā Pasūtījuma izdarīšanas brīdī.
 7. Norēķini E-grāmatnīcas vietnē notiek tikai ar priekšapmaksu, izmantojot šādas bankas norēķinu kartes: VISA, Eurocard/MasterCard, VISA Electron, Unikarte vai Swedbanka banklink
 8. Lietotājs var veikt norēķinus tikai ar norēķinu karti, kas ir reģistrēta uz attiecīgā Lietotāja vārda. Izmantot trešo personu norēķinu kartes ir aizliegts.
 9. Pasūtījumā ietverto E-Grāmatu piegāde tiek veikta pēc tam, kad E-grāmatnīca par tām saņēmusi pilnu samaksu
 10. Pasūtījumā ietverto E-grāmatu piegāde tiek veikta pēc tam, kad E-grāmatnīca par tām saņēmusi pilnu samaksu. Pēc pirkuma apmaksas būs pieejams nopirktās e-grāmatas fails PDF formātā. Lai sāktu lasīt e-grāmatu, nepieciešams saglabāt (lejupielādēt) šo failu 48 stundu laika.
 11. E-grāmatnīcai ir tiesības mainīt Lietotājam piegādāto E-grāmatu aizsardzības tehnoloģiskos līdzekļus. Šādā gadījumā E-grāmatnīca nekavējoties informē Lietotāju par jaunajām attiecīgo E-grāmatu lasīšanas iespējām. E-grāmatu aizsardzības tehnoloģisko līdzekļu izmaiņas nevar radīt Lietotājam pienākumu iegādāties īpašas E-grāmatu attēlošanas un lasīšanas datorprogrammas.
 12. Lietotājs apņemas ievērot E-grāmatu lasīšanā izmantoto datorprogrammu lietošanas noteikumus, kurus paredz attiecīgo datorprogrammu izstrādātāji. Atsevišķu E-grāmatu lasīšanā izmantoto datorprogrammu funkcionalitāte var būt atkarīga no Lietotāja konta reģistrācijas datorprogrammas funkcionalitāti nodrošinošā sistēmā; šādā gadījumā Lietotājs apņemas ievērot arī šādas sistēmas lietošanas noteikumus.
 13. Līdz ar E-grāmatas piegādi Apgāds piešķir Lietotājam atļauju lejupielādēt (kur tas attiecas), attēlot un lasīt E-grāmatu uz Lietotāja E-grāmatu lasīšanas ierīcēm tikai un vienīgi Lietotāja personīgai lietošanai. Lietotājam nav tiesības E-grāmatu vai kādu tās daļu reproducēt (tai skaitā drukāt ( izņemot gadījumus, kad Lietotājs pirms pirkuma veikšanas tiek informēts ar norādi, ka konkrēto E-grāmatu drīkst drukāt ) , dāvināt, pārdot, patapināt, izīrēt, iznomāt, publiskot, publiski izpildīt, pārraidīt, pārsūtīt vai jebkādi citādi to izplatīt citai personai, vai piešķirt E-grāmatas lietošanas atļauju citai personai. Lietotājam nav tiesības grozīt E-grāmatas saturu tai skaitā, bet ne tikai grozīt vai dzēst jebkuras E-grāmatas autortiesību norādes, E-grāmatas lietošanas norādes, juridiskās atrunas u.tml. Lietotājam nav tiesības apiet, grozīt, pārvarēt u.tml. jebkurus E-grāmatas aizsardzības līdzekļus.
 14. E-grāmatas ir aizsargātas ar tehnoloģiskiem līdzekļiem Autortiesību likuma izpratnē. Jebkura rīcība, ar kuru tiek apieti šie tehnoloģiskie līdzekļi, ir aizliegta.
 15. Lietotājam ir aizliegta jebkāda veida komerciāla vai komerciāli motivēta rīcība ar E-grāmatām.
 16. Lietotājam nav atteikuma tiesības attiecībā uz E-grāmatām.
 17. Lietotājs patstāvīgi un par saviem līdzekļiem nodrošina E-grāmatnīcas vietnes un E-grāmatu lietošanai nepieciešamos datorresursus, tai skaitā datoru, datora programmatūru, interneta pieslēgumu, kā arī patstāvīgi un par saviem līdzekļiem nodrošina šo datoresursu pielāgošanu darbam un uzturēšanu darba kārtībā.
 18. E- grāmatnīca atbild Lietotājam par piegādāto Grāmatu vai E-grāmotu un E-grāmatnīcas vietnē sniegto pakalpojumu trūkumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
 19. Šā Līguma vai citu piemērojamo tiesību pārkāpuma gadījumā E-grāmatnīca ir atbildīga saskaņā ar Latvijas Republikas tiesībām.
 20. Šā Līguma vai citu piemērojamo tiesību pārkāpuma gadījumā Lietotājs ir atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas tiesībām.
 21. Šis Līgums ir uzskatāms par neatņemamu katra saskaņā ar šo Līgumu noslēgtā darījuma sastāvdaļu.
 22. Noslēdzot šo Līgumu Lietotājs piekrīt, ka E-grāmatnīca saskaņā ar šiem noteikumiem un Privātuma politiku veic Lietotāja nodoto personas datu apstrādi un tos iekļaut E-grāmatnīcas personas datu apstrādes sistēmā. Lietotnē prasīto datu nodošana ir priekšnoteikums Līguma noslēgšanai. No Lietotāja iegūtos personas datus E-grāmatnīca apstrādā , lai izpildītu šajā Līgumā. Lietotājs piekrīt, ka E-grāmatnīca, ievērojot Privātuma politikā noteikto, var izmantot no Lietotāja iegūtos personas datus, lai nosūtītu Lietotājam E-grāmatnīcas komerciālus paziņojumus un citus E-grāmatnīcas reklāmas materiālus. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu un reklāmas materiālu saņemšanas.
 23. Lietotājs sniedz E-grāmatnīcai precīzu, pilnīgu un īstenībai atbilstošu informāciju. Ja sākotnēji Lietotāja sniegtā informācija ir mainījusies (tai skaitā informācija, kuru Lietotājs sniedza E-grāmatnīcai reģistrējoties), Lietotājam ir pienākums veikt attiecīgās izmaiņas E-grāmatnīcas vietnē vai, ja tas nav iespējams, tieši par to informēt E-grāmatnīcu.
 24. Lietotājs apliecina, ka no savas puses ir pienācīgi izpildījis un piekrīt visiem E-grāmatnīcas vietnes lietotāja reģistrācijas noteikumiem, kas bija spēkā šā Līguma noslēgšanas brīdī.
 25. Ja Lietotājs nesaņem šajā Līgumā paredzētos paziņojumus, vai rodas citi tehniski sarežģījumi, Lietotājs par to informē E-grāmatnīcu.
 26. E-grāmatnīcai ir tiesības vienpusēji grozīt šā Līguma noteikumus, par to informējot Lietotāju. Ja Lietotājs nepiekrīt Līguma grozījumiem, Līgums izbeidzas. Līguma izbeigšanās neietekmē Lietotāja tiesības un pienākumus, kas nodibināti līdz Līguma izbeigšanai.
 27. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. E-grāmatnīcai ir tiesības apturēt Grāmatu tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu E-grāmatnīcas vietnē uz noteiktu vai nenoteiktu laiku.
 28. Lietotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu jebkurā brīdī par to informējot E-grāmatnīcu. Līguma izbeigšana neietekmē Lietotāja tiesības un pienākumus, kas nodibināti līdz Līguma izbeigšanai.
 29. E-grāmatnīcai ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu jebkurā brīdī par to informējot Lietotāju. Līguma izbeigšana neietekmē Lietotāja tiesības un pienākumus, kas nodibināti līdz Līguma izbeigšanai.
 30. E-grāmatnīcai ir tiesības bez brīdinājuma dzēst Lietotāja reģistrāciju E-grāmatnīcas vietnē un izbeigt šo Līgumu, ja Lietotājs ir rīkojies vai rīkojas prettiesiski, vai arī E-grāmatnīcai ir pamatotas aizdomas, ka Lietotājs rīkosies prettiesiski, turklāt šāda rīcība rada vai var radīt kaitējumu E-grāmatnīcai vai trešajām personām.
 31. Pēc Līguma izbeigšanās Lietotājam nav tiesības pirkt Grāmatas un saņemt pakalpojumu E-grāmatnīcas vietnē.
 32. Strīdi, kas izriet no šā Līguma vai no saskaņā ar šo Līgumu noslēgtajiem līgumiem, izskatāmi Latvijas Republikas tiesību aizsardzības iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas tiesībās noteikto kārtību. Šim Līgumam un saskaņā ar šo Līgumu noslēgtajiem darījumiem piemērojamas Latvijas Republikas tiesības.